Pasinaudoti nuolaidos kodu liko:

Robotikos Akademija
Pasinaudoti nuolaidos kodu liko:

Stovyklos sutartis

Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu – t.y. Jums darant žymą, kad perskaitėte ir sutinkate su visomis žemiau nurodytomis sąlygomis.

Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kitai informacijai, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams, tiek Stovyklautojams.

Robotikos stovyklos sutartis

ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ, juridinio asmens kodas 303015010, registruotos buveinės adresas Kęstučio g. 47, LT-08121, Vilnius (toliau – Akademija), atstovaujama direktorės Evelinos Burokės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės, ir

Nepilnamečio vaiko tėvas ar teisėtas globėjas, kuris sudaro šią sutartį (toliau – Klientas), veikiantis išimtinai nepilnamečio vaiko interesams, iš kitos pusės,

Akademija ir Klientas kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

nuotoliniu būdu sudarė šią neformaliojo vaikų švietimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Akademija įsipareigoja pagal šios Sutarties sąlygas organizuoti mokamas neformaliojo vaikų švietimo stovyklas (toliau – Stovykla),  o Klientas įsipareigoja apmokėti už pasirinktą Stovyklą ir vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

 

2. STOVYKLOS UŽSAKYMAS 

2.1. Klientas nuotoliniu būdu užsako Stovyklą Akademijos interneto tinklalapyje (https://robotikosakademija.lt/) susikūręs asmeninę elektroninę paskyrą, užsakymo formoje pasirinkęs Stovyklos tipą, laiką ir vietą, vaikų amžiaus grupę, bei nurodęs savo ir vaiko, kuris lankys Stovyklą užsiėmimus (toliau – Vaikas) asmens duomenis.

2.2. Klientas registracijos metu pažymėdamas laukelį “Sutinku su Sutartimi” patvirtina, kad susipažino su Sutarties sąlygomis, jas suprato ir Klientas visiškai sutinka su sąlygomis bei privatumo politikoje įtvirtintu jo asmens duomenų tvarkymu.

2.3. Stovykla laikoma užsakytą, kada Klientas užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Stovyklą. Atlikus Stovyklos užsakymą, Klientui elektroniniu paštu išsiunčiamas patvirtinimas dėl atlikto užsakymo ir pateikiami pagrindiniai užsakymo duomenys.

2.4. Akademija organizuoja Stovyklos užsiėmimus, jeigu susidaro ne mažesnė kaip septynių vaikų Stovyklos grupė. Nesusidarius minimaliai septynių vaikų Stovyklos grupei, Klientas apie tai informuojamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš keturias kalendorines dienas iki numatytos Stovyklos pradžios. Nesusidarius minimaliai grupei Akademija pasiūlo Klientui kitą Stovyklos vietą ir/ar laiką. Jeigu Klientui netinka Akademijos pasiūlyta kita Stovyklos vieta ir/ar laikas, Akademija grąžina Klientui sumokėtus pinigus už Stovyklą, atšaukia užsakymą ir vienašališkai nutraukia šią Sutartį.

 

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1 Akademija įsipareigoja:

3.1.1. organizuoti Stovyklos užsiėmimus pagal autorinę Akademijos ugdymo programą;

3.1.2. Stovyklos metu suteikti visas užsiėmimams reikiamas priemones;

3.1.3. Stovyklos metu užtikrinti saugią aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją bei higienos   taisyklių laikymąsi;

3.1.4. pateikti vaikams tinkamą maistą, atitinkantį LR higienos normas: pasirinkus visos dienos Stovyklos programą – vieną kartą dienoje karštus pietus ir du kartus užkandžius su gaiviaisias gėrimais; pasirinkus pusdienio Stovyklos programą – du kartus užkandžius su gaiviaisias gėrimais;

3.1.5. informuoti Klientą susirgus Vaikui ar įvykus nelaimingam atsitikimui;

3.2. Akademija turi teisę:

3.2.1. savo nuožiūra paskirti Stovyklą vedantį mokytoją. Stovyklos mokytojui susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint vesti užsiėmimų, jį pavaduoja kitas Akademijos nuožiūra paskirtas mokytojas;

3.2.2. patikrinti Vaiko daiktus, siekiant užtikrinti saugumą bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, 

3.2.3. vesti ar vežti Vaikus į kitą užsiėmimų vietą, ugdymo ir mokymo ar edukacijos tikslais;

3.2.4. reikalauti, kad Klientas imtųsi efektyvių priemonių dėl netinkamo Vaiko elgesio Stovyklos metu;

3.2.5. pašalinti iš Stovyklos Vaiką už šiurkščius moralės ir/ar elgesio normų pažeidimus, nedelsiant apie tai informuojant Klientą. Susiklosčius tokiai situacijai, sumokėti pinigai už Stovyklą nėra grąžinami.

3.3. Klientas įsipareigoja:

3.3.1. užsakydamas Stovyklą, nurodyti teisingus savo ir Vaiko asmens duomenis;

3.3.2. iš anksto įspėti Akademiją, jei Vaikas turi kokių nors specialių poreikių ar sveikatos sutrikimų, kurie gali pasireikšti Stovyklos metu;

3.3.3. užtikrinti, kad Vaikas bus sistemingai ir laiku atvežtas bei paimtas iš Stovyklos veiklų;

3.3.4. Stovyklos metu neišsivežti Vaiko už stovyklos ribų prieš tai neinformavus Akademijos. Laikinai pasiimant Vaiką iš Stovyklos (ar išvykstant anksčiau), perspėti Stovyklos mokytoją;

3.3.5. apie negalėjimą dalyvauti ar kitus svarbius įvykius, susijusius su Vaiku ir Stovykla, informuoti Akademiją raštu arba skambučiu – Sutarties 10.7 punkte nurodytais kontaktais.

3.3.6. atlyginti Vaiko padarytą žalą Akademijai ir/ar tretiesiems asmenims Stovyklos metu;

3.3.7. neperleisti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir įgytų teisių tretiesiems asmenims;

3.3.8. nekopijuoti ir kitaip nesaugoti bei nesidalinti su trečiaisiais asmenimis Akademijos ugdymo programa, kuri yra laikoma Akademijos intelektinės veiklos rezultatu, kurią reikalinga saugoti kaip konfidencialią informaciją.

3.4. Klientas turi teisę:

3.4.1. būti informuotas apie Vaiko pasiekimus ir elgesį Stovyklos metu;

3.4.2. dalyvauti Klientams skirtuose renginiuose ar susirinkimuose;

3.4.3. gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – Klientas turi teisę kreiptis tiesiai į Stovyklos vadovą arba pretenzijas išsakyti raštu.

3.5. Specialiosios sąlygos:

3.5.1 Klientas supranta, kad Stovykloje vykstant vaikų interakcijoms ir aktyvioms veikloms egzistuoja maža rizika Vaikui patirti traumą (mėlynės, nubrozdinimai), sukonfliktuoti su kitais Vaikais.  

3.5.2 Stovykla organizuoja įtraukiančią programą, tačiau Klientas supranta, kad Vaikas nebus prieš jo valią verčiamas mokytis ar dalyvauti kūrybinėse užduotyse.

3.5.3. Stovyklos organizatoriai nėra atsakingi už pamestus ir dingusius Vaikų daiktus, tačiau, jeigu bus galimybė, padės daikto ieškoti. Vaikai patys privalo pasirūpinti savo brangių daiktų (telefonų ir kt.) saugumu.

 

4. STOVYKLOS VIETA, LAIKAS IR TRUKMĖ

4.1. Stovykla vykdoma registracijos metu Akademijos nurodytu adresu.

4.2. Likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki Stovyklos pradžios Kliento nurodytu el.paštu Akademija pateikia priminimą apie Stovyklos datą bei vietą, nurodant tiesioginę lokacijos nuorodą.

4.3. Stovyklos diena prasideda 08:00 val. ryte ir baigiasi 17:00 val. vakare. Visos dienos Stovyklos programa vyksta 09:00 – 16:30 val., pusdienio Stovyklos programa vyksta 09:00 – 13.00 val.

4.4. Vaiką atvežti galima nuo 7:45 val., pasiimti iki 17:15 val., nebent esate informuoti kitaip arba iš anksto Akademiją informavote apie savo ketinimus vaiką atvežti/pasiimti kitu laiku. 

4.5. Stovykla vyksta nustatytą dienų skaičių, kuris nurodytas Jūsų užsakytos paslaugos metu. Stovyklos dienai sutampant su Valstybine švente – tą dieną veiklos nevyksta.

 

5. ATSISKAITYMAI

5.1 Internetu, pasirinkus atsiskaitymą el. bankininkyste. Atsiskaitymo metu Klientas nukreipiamas į Akademijos  puslapyje įdiegtas mokėjimo platformas.

5.2. Grynaisiais pinigais, pasirinkus mokėjimo būdą Maximos arba Perlo terminaluose. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, Klientas už Stovyklą turi atsiskaityti per 72 valandas nuo užsakymo momento - kitu atveju rezervacija yra atšaukiama.

 

6. NUOLAIDOS

6.1. Šioje Sutartyje nurodytos nuolaidos taikomos automatiškai Klientui užsakant Stovyklą tuo pačiu elektroninio pašto adresu.

6.2. Atsižvelgiant į Kliento lojalumą, Akademija taiko trijų lygių narystes: bronzinės, sidabrinės ir auksinės, kurios suteikia atitinkamas nuolaidas Klientui užsakant Stovyklą (nuolaidos yra sumuojamos):

6.2.1. Bronzinio lygio (5 eurų nuolaida) narystė suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai vienerius Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar vieną kartą vyko į Akademijos vasaros stovyklą;

6.2.2. Sidabrinio lygio (10 eurų nuolaida) suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai dvejus Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar du kartus vyko į Akademijos vasaros stovyklą;

6.2.3. Auksinio lygio (15 eurų nuolaida) suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai trejus Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar tris kartus vyko į Akademijos vasaros stovyklą.

6.3. Klientui įsigyjant dvi (ir daugiau) Stovyklas arba registruojant du (ir daugiau) Vaikus – antrajam produktui taikoma 10 eurų nuolaida. Atsisakius Stovyklos pirmajam vaikui –  nuolaida antrajam vaikui dingsta, todėl Klientas turi padengti susidariusį skirtumą. 

6.4. Papildomi nuolaidos kodai, kurie akcijos metu skelbiami Akademijos tinklapyje, naujienlaiškiuose ar lankstinukuose, Sutartyje nėra minimi ir nėra taikomi automatiškai.

6.5. Nuolaidos netaikomos pasirinkus pusdienio trukmės Stovyklos programą.

 

7. PINIGŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Vaikui ne dėl Akademijos kaltės neatvykus ar nelankant Stovyklos, taip pat Kliento iniciatyva nutraukus Stovyklos sutartį nepasibaigus numatytam laikotarpiui, sumokėtas mokestis negrąžinamas bei nemažinamas.

7.2. Vaiko ligos atveju arba pranešus apie neatvykimą ne vėliau nei prieš 5 kalendorines dienas, Klientas gali pakeisti Stovyklos laiką ir tipą, bet neturi teisės pakartotinai informuoti apie neatvykimą ir tokiu būdu prašyti pinigų grąžinimo, išskyrus ligos atvejus. Nepranešus apie neatvykimą į Stovyklą, pinigai už pamainą/dieną nėra grąžinami.

 

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.3. Jei Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

8.4. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms dėl kurių Akademija negali organizuoti Stovyklos, Kliento pasirinkimu:

8.4.1. Stovykla pakeičiama kitu Šalių suderintu laiku, kuris visais atvejais negali būti vėlesnis nei einamieji metai. Jei Šalims nepavyksta suderinti kito Stovyklos laiko per einamuosius metus, Akademija grąžina Klientui sumokėtą mokestį.

8.4.2. Stovykla vykdoma nuotoliniu būdu (internetu). Stovyklos metu Klientui laikinai suteikiama galimybė naudotis robotu pagal atskirą sutartį bei atitinkamai sumažinamas Stovyklos mokestis. Susidaręs skirtumas grąžinamas Klientui;

8.4.3. Akademija grąžina Klientui sumokėtus pinigus už Stovyklą.

 

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo momento, kai Klientas Stovyklos užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Stovyklą.

9.2. Sutartis galioja iki Stovyklos pabaigos.

9.3. Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį prieš įvykstant Stovyklai, tačiau apie tokį Sutarties nutraukimą privalo raštu informuoti Akademiją ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Stovyklos pradžios. Pranešus apie negalėjimą dalyvauti Stovykloje ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jos pradžios, mokestis už Stovyklą gali būti grąžinamas.

9.3.1. Klientas gali neatsiimti pinigų ir pasirinkti kitą jam tinkančią stovyklos pamainą. Jei apie neatvykimą į Stovyklą yra pranešama vėliau, taip pat ir ligos atvejais, vienos dienos Stovyklos mokesčio suma nėra grąžinama ar perkeliama į kitą pamainą, kadangi Klientas supranta, jog ši suma yra skirta padengti iš anksto užsakomoms paslaugoms. Likusi suma grąžinama parašius prašymą. Nepranešus apie neatvykimą į Stovyklą, pinigai už pamainą/dieną nėra grąžinami.

9.4. Jei Vaikas pašalinamas iš Stovyklos už Lietuvos Respublikos įstatymų ar Robotikos Akademijos vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti pinigai grąžinami už likusias Stovykloje nedalyvautas dienas. Pažeidimai, dėl kurių Vaikas gali būti pašalinamas:

9.4.1. Dėl blogo elgesio kitų Vaikų ir mokytojų atžvilgiu (patyčių, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų bei mokytojų fizinei sveikatai ir/ar gyvybei, vagystės ir kt.);

9.4.2. Stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo;

9.4.3. Šis sąrašas nėra baigtinis.

9.5. Nesusidarius minimaliai septynių vaikų Stovyklos grupei ir Akademijai apie tai informavus Klientą prieš 4 kalendorines dienas, Klientas gali:

9.5.1. prašyti pakeisti Stovyklos pamainą; 

9.5.2. užpildyti elektroninės formos prašymą grąžinti pinigus už stovyklą.

 

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija, taip pat su šia Sutartimi susijusios pretenzijos turi būti pateiktos raštu ir yra laikomos tinkamai įteiktomis, jei yra siunčiamos registruotu paštu ar elektroniniu paštu arba įteikiant asmeniškai, naudojant šiuos kontaktinius duomenis: Robotikos akademijai adresu Kęstučio g. 47, Vilnius ar elektroniniu paštu [email protected]; Klientui jo asmeninėje elektroninėje paskyroje nurodytais kontaktais.

10.2. Šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti viena kitą apie jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Bet kuri Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų kitai Šaliai dėl neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su šia Sutartimi.

10.3. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.4. Akademija renka, saugo ir naudoja asmens duomenis apie Klientą ir Vaiką laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų. Klientas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad jam buvo sudarytos sąlygos ir jis susipažino su Akademijoje galiojančia privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo, savo teisėmis ir sutinka, jog Akademija rinktų ir tvarkytų jo ir Vaiko asmens duomenis, būtinus šios Sutarties vykdymui. Klientas, norėdamas pakartotinai perskaityti Akademijoje galiojančią privatumo politiką dėl asmens duomenų tvarkymo, tai gali atlikti atvykęs tiesiogiai į Akademiją arba Akademijos interneto tinklalapyje (https://robotikosakademija.lt/privatumo-politika/).

10.5. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 kalendorinių dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į kompetentingą ginčus nagrinėjančią instituciją.

10.6 Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš Sutarties yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 262 6751, faksas + 370 5 279 1466, el. paštas [email protected], interneto tinklalapis http://www.vvtat.lt/).

10.7 Tuo atveju, jeigu Klientui kyla bet kokių su šios Sutarties aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Klientas gali susisiekti su Akademija šiais bendraisiais kontaktais: telefonu +370 5 25 25 713 arba elektroniniu paštu [email protected]

 

2020 © VšĮ „Robotikos akademija“ | Visos teisės saugomos įstatymų | Kęstučio g. 47, Vilnius, LT-08124 | [email protected] | Įmonės kodas: 303015010
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram