Pasinaudoti nuolaidos kodu  liko:

Robotikos Akademija
Pasinaudoti nuolaidos kodu liko:

Stovyklos sutartis

Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu – t.y. Jums darant žymą, kad perskaitėte ir sutinkate su visomis žemiau nurodytomis sąlygomis.

Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kitai informacijai, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams, tiek Stovyklautojams.

Robotikos stovyklos sutartis

2022 m.

VšĮ „Robotikos akademija“, juridinio asmens kodas 303015010, adresas J.Jasinskio g. 16F., Vilnius, Lietuva (toliau vadinama – Stovykla), atstovaujama direktoriaus Džiugo Luko Eiduko, veikiančio pagal įstaigos įstatus

ir

Tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko interesus, (toliau – Klientas),

toliau tekste Stovykla ir Klientas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią robotikos stovyklos sutartį (toliau – Sutartis).

 1. SUTARTIES DALYKAS

  1. Tėvai išleidžia savo vaiką (toliau – Stovyklautojas) į Robotikos Stovyklą, o Stovykla, šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, priima Stovyklautoją.

 2. ROBOTIKOS STOVYKLOS TIKSLAI

  1. Robotikos Stovykla yra vaikų ir moksleivių poilsio, papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimu užsiimanti įstaiga, siekianti suburti vaikus, besidominčius moderniomis technologijomis bei robotika.

 3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Stovykla įsipareigoja:

   1. Priimti vaiką į Robotikos Stovyklą.
   2. Parengti ir vykdyti Robotikos Stovyklos programą.
   3. Užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją bei higienos taisyklių laikymąsi.
   4. Pateikti vaikams tinkamą maistą, atitinkantį LR higienos normas: pasirinkus visos dienos Stovyklos programą – vieną kartą dienoje karštus pietus ir du kartus užkandžius su gaiviaisias gėrimais; pasirinkus pusdienio Stovyklos programą – du kartus užkandžius su gaiviaisias gėrimais.
   5. Informuoti Stovyklautojo Klientą (tėvus/globėjus) apie vaiko gebėjimus, jo tobulėjimą bei pasiekimus.
   6. Informuoti Stovyklautojo Klientą (tėvus/globėjus) Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.
  2. Stovykla turi teisę:

   1. Siekiant užtikrinti stovyklavimo saugumą bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, Stovykla turi teisę patikrinti Stovyklautojų daiktus, esant būtinumui.
   2. Klientas neprieštarauja, kad jo vaikas būtų vedamas ar vežamas į kitą užsiėmimų vietą, ugdymo ir mokymo ar edukacijos tikslais, prieš tai informavus Klientą.
  3. Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:

   1. Sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, nurodytą užsakymo lange, laiku atvežti ir pasiimti iš Robotikos Stovyklos savo vaiką, kuris savarankiškai negali atvykti.
   2. Užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos vidaus taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės.
   3. Supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.
   4. Iki stovyklavimo pradžios ir atvykus į Stovyklą ir, informuoti Stovyklos administraciją apie rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius.
   5. Lankyti Stovyklautoją pagal programoje numatytą tvarką bei esant norui – atvykti į renginius, į kuriuos yra kviečiami.
   6. Stovyklavimo metu neišsivežti Stovyklautojo už stovyklos ribų be Stovyklos vadovų informavimo. Pasiimant laikinai Stovyklautoją (vaiką) iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant), perspėti Stovyklos atstovą.
   7. Registracijos metu nurodyti teisingą telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos Stovyklos vadovybė, stovyklavimo metu reikalui esant, galėtų susisiekti.
   8. Stovyklautojui pageidaujant, papildomai įdėti maisto/gėrimų bei prisiimti atsakomybę už jo kokybę ir vartojimo pasekmes.
   9. Apie negalėjimą dalyvauti ar kitus svarbius įvykius, susijusius su šios Sutarties galiojimu bei Stovykla, informuoti Robotikos akademijos komandą raštu – Sutarties 9.9 punkte nurodytais būdais.
   10. Apie vaiko specialiuosius poreikius - esamus alergenus, sutrikimus, ligas ar kitą būtiną informaciją, kuri reikalinga norint užtikrinti vaiko sveikatą, saugumą ir privalomus poreikius, Klientas privalo informuoti Stovyklos administraciją. Nepateikus informacijos apie vaiko poreikius Stovykla neturi galimybės į juos atsižvelgti ir neprisiima atsakomybės.
  4. Stovyklautojas įsipareigoja:

   1. Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus Stovyklautojus, laikytis Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių, Stovyklavimo drausmės, dalyvauti Robotikos Stovyklos programoje.
   2. Saugoti savo bei kitų Stovyklautojų sveikatą, bei laikytis saugaus eismo taisyklių išvykose.
   3. Be Stovyklos vadovo neišeiti už Stovyklos teritorijos ribų.
   4. Saugoti ir tausoti Robotikos Stovyklos inventorių (Lego Education detales, kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir kitą įrangą) bei kitą turtą. Klientas pilnai atlygina už jų vaiko Stovyklos metu padarytą tyčinę žalą įrangai, technikai ar daiktams.
   5. Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų Stovyklos metu.
 4. STOVYKLOS VIETA, STOVYKLAVIMO PAMAINOS LAIKAS IR TRUKMĖ

  1. Robotikos akademijos Stovyklos vyksta Robotikos akademijos nurodytose patalpose.
  2. Stovykloje diena prasideda 08:00 ryte ir baigiasi 17:00 vakare. Visos dienos Stovyklos programa vyksta 09:00 – 16:30, pusdienio Stovyklos programa vyksta– 09:00 – 13.00.
  3. Durys atidaromos nuo 7:45 val. ryte ir vaiką pasiimti reikia iki 17:15, nebent esate informuoti kitaip. Į pusdienio stovyklą durys atidaromos nuo 8:30 ir vaiką pasiimti reikia iki 13:30. 
  4. Įsigyta dienos Stovykla vyks pamainos metu nustatytą dienų skaičių, kuris nurodytas Jūsų užsakytos paslaugos metu. Jei stovyklos savaitę vyksta Valstybinė šventė – ta savaitė yra trumpinama ir kaina už paslaugą yra mažesnė.
 5. MOKESTIS UŽ STOVYKLAVIMĄ

  1. Už Robotikos Stovyklą Klientas gali sumokėti šiais būdais:

   1. Per mokėjimų sistemą internetu
   2. Grynaisiais pinigais (mokėjimai grynaisiais pinigais priimami tik Vilniuje ir Panevėžyje, sumokant į įstaigos kasą) arba pasirinkus apmokėjimo būdą Perlo, Maximos, Pašto kasose. Jeigu pasirenkamas šis mokėjimo būdas, būtina sumokėti per 72 valandas po registracijos – kitu atveju registracija yra atšaukiama.
  2. Robotikos Akademijos lojalumo programa skirstoma taip:

   1. Bronzinio lygio (5 eurų nuolaida) suteikiama:
    Lankius Robotikos Akademijos būrelį vienus mokslo metus (yra atliktas bent vieno mėnesio užsakymas ir buvo )
    arba
    Lankius bent 1 Robotikos Akademijos vasaros stovyklą.
   2. Sidabrinio lygio (10 eurų nuolaida) suteikiama:
    Lankius Robotikos Akademijos būrelius dvejus mokslo metus
    arba
    Lankius dvi Robotikos Akademijos vasaros stovyklas
    arba
    Lankius stovyklą bet kuriais metais ir būrelį 2018/2019/2020/2021-2022 mokslo metais
   3. Auksinio lygio (15 eurų nuolaida) suteikiama:
    Lankius Robotikos akademijos būrelius trejus mokslo metus
    arba
    Lankius tris Robotikos Akademijos vasaros stovyklas
    arba
    Lankius dvi Robotikos Akademijos vasaros stovyklas ir būrelį 2018/2019/2020/2021-2022 mokslo metais.
   4. Registruojant du ir daugiau vaikų – antram, trečiam ir sekantiems vaikams taikoma 10 eurų nuolaida (mokėjimo lange, kai vienu metu perkamos stovyklos abiem vaikams). Atsisakius stovyklos pirmajam vaikui – ši nuolaida antrajam vaikui dingsta ir reikia mokėti netesybas (skirtumą).
   5. Nuolaidos gali būti pritaikomos akcijos metu arba bendriniu nuolaidos kodu, tuometinės reklaminės kampanijos metu apie kurias Stovykla iš anksto neinformuoja.
   6. Nuolaidos nėra sumuojamos ir netaikomos pasirinkus pusdienio trukmės Stovyklos programą.
  3. Mokesčio grąžinimas nutraukimo atveju:

   1. Stovyklautojui ne dėl Stovyklos kaltės neatvykus ar nelankant stovyklos, taip pat Stovyklautojo atžvilgiu nutraukus Stovyklos paslaugų teikimą, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, Stovyklautojui pažeidus Sutartį ar Stovyklos taisykles, sumokėtas mokestis negrąžinamas bei nemažinamas.
   2. Stovyklautojui susirgus žr. 9.2. punktą.
 6.  PAREIŠKIMAI

  1. Klientas supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja protinga vidutinė rizika, neišsiskirianti nuo kitų vaikams skirtų stovyklų, jog Stovyklautojas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas, jeigu pats nesisaugo.
  2. Stovykla organizuoja įtraukiančią programą, tačiau Klientas supranta, kad Stovyklautojas nebus per prievartą verčiamas mokytis ar dalyvauti kūrybinėse užduotyse.
  3. Kliento vaikas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – Klientas turi teisę kreiptis tiesiai į Stovyklos vadovą arba pretenzijas išsakyti raštu [email protected].
 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  1. Klientas įsipareigoja pilnai atlyginti Stovyklautojo piktybiškai (tyčia ar dėl didelio neatsargumo) padarytą žalą Stovyklai.
  2. Klientas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Stovyklos darbuotojai, vykdydami Sutartį. Nenurodžius šių ypatumų, nelaimingų atsitikimų atvejais, atsakomybė tenka tėvams.
  3. Klientas privalo užtikrinti, kad Stovyklautojas neatsiveš į Stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti gydytojo. Kitu atveju apie tai turi būti informuotas Stovyklos vadovas.
  4. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos organizatoriaus kaltės. Stovyklos organizatorius rekomenduoja apdrausti Stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos.
  5. Stovyklos organizatoriai nėra atsakinga už pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus, tačiau, jeigu bus galimybė, padės daikto ieškoti. Vaikai patys privalo pasirūpinti savo brangių daiktų (telefonų ir kt.) saugumu.
 8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

  1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.
  2. Neapsiribojant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis nurodytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, Šalys susitaria, kad nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis pripažįstami ir valstybės veiksmai (priimti sprendimai), susiję su koronaviruso infekcija (COVID-19), kuriais draudžiama ar kitaip ribojama Stovyklos veikla.
  3. Jei Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
  4. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms dėl kurių Stovykla negali organizuoti stovyklavimo, Kliento pasirinkimu, Stovykla:
   1. Pakeičia stovyklavimo laiką kitu Šalių suderintu laiku, kuris visais atvejais negali būti vėlesnis nei šia Sutartimi numatyto stovyklavimo einamieji metai. Jei Šalims nepavyksta suderinti kito stovyklavimo laiko per šia Sutartimi numatyto stovyklavimo einamuosius metus, Stovykla grąžina Klientui sumokėtą mokestį už stovyklavimą;
   2. Vykdo stovyklavimo užsiėmimus nuotoliniu būdu (internetu) ir jų laikotarpiui suteikia Klientui laikinai naudotis robotu pagal atskirą sutartį bei sumažina stovyklavimo mokestį iki 129 eurų. Skirtumas tarp stovyklavimo ir sumažinto stovyklavimo mokesčio grąžinamas Klientui;
   3. Grąžina Klientui sumokėtą mokestį už stovyklavimą.
  5. Jei šios Sutarties 8.4 punkto papunkčiuose numatytais atvejais Stovyklai kyla pareiga grąžinti Klientui visą ar dalį stovyklavimo mokesčio, Stovykla turi teisę šį mokestį grąžinti Klientui per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento išreikšto pasirinkimo momento.
 9. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  1. Ši Sutartis yra teisinis dokumentas ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento (šiuo atveju – nuo sutikimo [ir pasirašymo] elektroniniu būdu), ir galioja iki stovyklavimo pabaigos.
  2. Pranešus apie negalėjimą dalyvauti (el.paštu, nurodytu Sutarties 9.9 punkte) Stovykloje prieš 10 kalendorinių dienų iki jos pradžios, mokestis už Stovyklą gali būti grąžinamas, parašius prašymą per Robotikos akademijos vidinę sistemą, ir nurodant priežastį. Klientas šiuo atveju gali neatsiimti pinigų ir pasirinkti kitą jam tinkančią stovyklos pamainą. Jei apie neatvykimą į Stovyklą yra pranešama vėliau, taip pat ir ligos atvejais, vienos dienos Stovyklos mokesčio suma nėra grąžinama ar perkeliama į kitą pamainą, kadangi Klientas supranta, jog ši suma yra skirta padengti iš anksto užsakomoms paslaugoms. Likusi suma grąžinama parašius prašymą per Robotikos akademijos vidinę sistemą. Nepranešus apie neatvykimą į Stovyklą, pinigai už pamainą/dieną nėra grąžinami.
  3. Kliento vaiko ligos atveju arba pranešus apie neatvykimą vėliau nei prieš 10 kalendorinių dienų, Klientas gali persikelti Stovyklos lankymą į kitą laiką, bet neturi teisės pakartotinai informuoti apie neatvykimą ir tokiu būdu prašyti pinigų grąžinimo, išskyrus ligos atvejus. Nepranešus apie neatvykimą į Stovyklą, pinigai už pamainą/dieną nėra grąžinami.
  4. Jei Kliento (tėvo/globėjo) vaikas pašalinamas iš Stovyklos už Lietuvos Respublikos įstatymų, Robotikos Akademijos vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti už Stovyklautoją  pinigai nėra grąžinami. Pažeidimai, dėl kurių Stovyklautojas gali būti pašalinamas:
   1. Dėl blogo elgesio kitų Stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);
   2. Stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo;
   3. Šis sąrašas nėra baigtinis.
  5. Pageidautu metu nesusirinkus Stovyklautojų grupei ir Stovyklai apie tai informavus Klientą prieš 4 kalendorines dienas, Klientas gali (i) prašyti pakeisti Stovyklos pamainą; (ii) užpildyti elektroninės formos prašymą grąžinti pinigus už stovyklą.
  6. Visi ginčai dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami derybomis bei geranorišku susitarimu, vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principu bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  7. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu.
  8. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė,suprato jos turinį bei pasekmes.
  9. Apie negalėjimą dalyvauti ir kitus pasikeitimus būtina informuoti Robotikos akademijos komandą el. paštu [email protected] arba kontaktais, nurodytais internetiniame puslapyje, adresu https://stovyklos.robotikosakademija.lt/kontaktai
 10. KITA INFORMACIJA

  1. Klientas privalo pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą tą pačią darbo dieną.
  2. Kliento pateikti duomenys yra laikomi konfidencialiais ir neatskleidžiami kitoms šalims jei tai nenurodyta Privatumo politikoje.
2020 © VšĮ „Robotikos akademija“ | Visos teisės saugomos įstatymų | Kęstučio g. 47, Vilnius, LT-08124 | [email protected] | Įmonės kodas: 303015010
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram